Материјали од настани

22 декември 2021

Работилница за набавки на опрема за настава за регионалните ВЕТ центри

10 декември 2021

Работилница за валидација на Планот за комуницирање, информирање и промоција на СРПЦ „ЕУ за Млади“

7 декември 2021

Работилница/ Координативен состанок со учество на Европската тренинг фондација

12 ноември 2021

Работилница со Регионалните ВЕТ центри

9 ноември 2021

Работилница верификација за проценка на капацитетите на МОН и други релевантни институции во образовниот сектор

21 октомври 2021

Работилница за верификација на методологиите за проценка на капацитетите и анализа на потребите за обука на институциите од секторот за вработување

03 јуни 2021

Работилница за Секторската буџетска поддршка