15 milionë euro Mbështetje Direkte Buxhetore për Maqedoninë e Veriut

BE-ja është lider botëror për sa i përket mbështetjes buxhetore. Përfshin transferimin e drejtpërdrejtë të fondeve financiare në thesaret kombëtare të vendeve partnere që janë të përkushtuara për zbatimin e reformave të zhvillimit të qëndrueshëm.

Në vitin 2020, 3 miliardë euro u shpërndanë në kuadër të mbështetjes buxhetore, që përfaqëson 24% të ndihmës së jashtme të BE-së, përfshirë vendet fqinje dhe Instrumentin për Asistencën e Para-Aderimit (IPA).

Maqedonia e Veriut me projektin BE-ja për të Rinjtë, që ndër të tjera paraqet një projekt të paraparë për punësim, trajnim dhe praktikë, merr 15 milionë euro mbështetje direkte buxhetore.

Lexoni më shumë në: https://ec.europa.eu/international…/budget-support_en….