Nisma BE për Rininë

Të rinjtë janë shtytësit e ndryshimit. Kjo është arsyeja pse investimi në të rinjtë është në qendër të bashkëpunimit të BE-së me Maqedoninë e Veriut.

BE-ja qëndron pas shumë nismave që synojnë të përmirësojnë jetën dhe mundësitë e ardhshme të të rinjve.

Në fund të fundit, qëllimi është të kontribuojmë për të bërë rajonin një vend tërheqës dhe gjithëpërfshirës për të rinjtë për të jetuar, punuar dhe realizuar ambiciet e tyre.

Si po përgjigjet BE-ja

Brezat e rinj janë një fokus i rëndësishëm i punës së BE-së në rajon. Në bashkëpunim me partnerët, BE-ja investon në të rinjtë përmes programeve në shumë fusha – arsim dhe trajnim profesional, sipërmarrje, kulturë, kërkime, përfshirje, bashkëpunim dhe pajtim, aktivizëm qytetar dhe të gjitha llojet e programeve të shkëmbimit për mësim dhe zhvillim personal.

Mbështetja e BE-së tashmë ka ndihmuar shumë sipërmarrës të rinj maqedonas për të filluar, menaxhuar dhe rritur bizneset e tyre. Mijëra studentë kanë fituar aftësi të reja duke u trajnuar, studiuar ose duke jetuar si vullnetarë jashtë vendit. Shumë artistë të rinj kanë shfrytëzuar mundësitë për të zhvilluar projektet e tyre krijuese dhe për të arritur audiencë të re.

BE-ja inkurajon gjithashtu pjesëmarrjen aktive të të rinjve – të përfshihen në politikëbërjen dhe formësimin dhe aktivizmin bazë, dhe të marrin të ardhmen në duart e tyre!

Prioritetet e BE-së për të rinjtë maqedonas

  • Krijimi i vendeve të punës – Kryesisht duke lehtësuar qasjen në financa për sipërmarrësit e rinj dhe bizneset e vogla. Duke ofruar garanci për bankat vendase, ato mund të japin më lehtë kredi për sipërmarrësit e rinj apo SME-të, duke krijuar vende pune për të rinjtë.
  • Investimi në aftësi – Nëpërmjet skemave si Erasmus+, arsimi profesional dhe trajnimi (APT), dhe investimi në dixhital për të ndihmuar në mbylljen e hendekut të aftësive në sektorin e teknologjisë. Një skemë e Garancisë për Rininë, e cila tashmë ekziston në të gjithë BE-në, synon të garantojë që të gjithë të rinjtë nën moshën 29 vjeç të marrin një ofertë cilësore për punësim, arsim të vazhdueshëm, praktikë ose stazh brenda katër muajve pasi të mbeten të papunë ose të lënë arsimin formal. .
  • Pjesëmarrja aktive dhe pajtimi – Nëpërmjet projekteve të tilla si Laboratori Rinor i Ballkanit Perëndimor, i cili stimulon bisedat midis të rinjve dhe politikëbërësve, dhe përmes mbështetjes për Zyrën Rajonale të Bashkëpunimit Rinor, e cila luan një rol vendimtar në ndërtimin e besimit dhe dialogut.

SRPC ‘BE për të rinjtë’

Qëllimi i kësaj kontrate ndërmjet Qeverisë së Maqedonisë së Veriut dhe Komisionit Evropian është investimi në përmirësimin e punësimit të të rinjve në vend. Objektivi i këtij aksioni bazohet në njohurinë se mënyra më e mirë për të përmirësuar mundësinë për punë afatgjatë dhe cilësore është të ofrohet arsim dhe trajnim cilësor dhe modern. Prandaj, SRPC ‘BE për Rininë’ ofron investime direkte në zbatimin e reformave në fushën e:

  • Ndërhyrja e hershme për punëkërkuesit e rinj (profilim, këshillim, ndihmë për kërkimin e punës) dhe
  • Përmirësimi i cilësisë së arsimit dhe trajnimit profesional.

Në të dyja fushat ‘BE për Rininë’ nuk paraqet veprim ‘një goditje’ por reformë të thellë sistematike të sistemit të shërbimeve të punësimit dhe AFP-së. Me qëllim të sigurimit të një ndikimi pozitiv të qëndrueshëm dhe afatgjatë në punësueshmërinë e grave dhe burrave të rinj në Maqedoninë e Veriut.

Kështu, ‘BE për të rinjtë’ ofron investime në kualifikimin profesional, aftësitë dhe gatishmërinë e të rinjve për të hyrë në tregun e punës. Ajo rrit Qendrat e Arsimit Profesional dhe Trajnimit të përzgjedhur në qendra ekselence të afta të sigurojnë praktika moderne të të mësuarit të bazuar në punë dhe arsim cilësor. Më tej, mbështet kalimin e qetë nga shkolla në punë, duke zbatuar një skemë të Garancisë Rinore për të rinjtë, as në punësim, as në arsim apo trajnim. Kështu, kontrata duhet të kontribuojë në përmirësimin e shkallës së punësimit për të rinjtë dhe të rejat.