Si mund të përfitoj?

Ka shumë mënyra dhe forma si mund të përfitoni nga pjesëmarrja në skemën ‘Garancia për të rinjtë’.
Për shembull:

  • zhvillimin e një CV-je dhe letre motivuese të përshtatshme
  • duke marrë një ofertë për programin e duhur të trajnimit
  • marrja e një oferte për praktikë ose praktikë
  • duke marrë pjesë në pjesë të ndryshme të trajnimeve, duke bërë punë të ndryshme, duke punuar në projekte të ndryshme
  • gjetja e një mënyre për vërtetimin zyrtar të ndonjë prej kualifikimeve tuaja dhe gjetja e një pune

Menjëherë pas regjistrimit në skemën ‘Garancia për të rinjtë’, këshilltari i trajnuar i qendrës së punësimit do të zhvillojë intervistën hyrëse me punëkërkuesin e ri. Përdorimi i metodave profesionale do të plotësojë informacionin duke mundësuar zhvillimin e planit individual të punësimit.

Ai përfaqëson një ‘plan veprimi personal’ për gjetjen e një pune të re me cilësi të mirë.

Duke marrë parasysh arsyen përse keni mbetur i papunë, plani juaj personal do të përcaktojë se çfarë duhet të përmirësoni për të gjetur një punë.

Nëse jeni të kualifikuar edhe me një përvojë pune dhe thjeshtë nuk keni qasje në një listë të përditësuar të vendeve të lira të punës, këshilltari do t’ju ndihmojë të orientoheni menjëherë në një bazë të dhënash të vendeve të lira dhe të vini në kontakt me punëdhënësin.

Nëse keni kualifikime të aplikueshme dhe ju duhet vetëm të prezantoni veten në mënyrën e duhur, këshilltari do t’ju ndihmojë të krijoni një CV të përshtatshme dhe një letër motivimi. Ju mund të vijoni trajnime për të përmirësuar aftësitë tuaja të prezantimit dhe komunikimit. Më pas këshilltari do t’ju ndihmojë të zgjidhni një ofertë të përshtatshme pune nga baza me të dhëna të Agjencisë së Shërbimit të Punësimit (ASHP) si dhe të vini në kontakt me punëdhënësin.

Nëse keni nevojë të përmirësoni njohuritë dhe aftësitë tuaja, këshilltari do t’ju profilizojë në mënyrë që të përcaktojë profesionin(et) më të përshtatshme për ju të cilat kërkohen në tregun e punës. Atëherë do të merrni një ofertë të programit të duhur të trajnimit që do t’ju japë njohuritë dhe/ose aftësitë e nevojshme. Pasi të përfundoni me sukses trajnimin, këshilltari do t’ju ndihmojë të zgjidhni një ofertë të duhur pune nga baza e të dhënave të ASHP si dhe të vini në kontakt me punëdhënësin. Mund të ndodhë që këshilltari të vendosë kontakte edhe para një provimi përfundimtar.

Nëse arsimi juaj formal plotëson nevojat e punëdhënësit, por aftësitë tuaja duhet të përmirësohen, do të merrni një ofertë për një praktikë ose një masë praktike. Kompani të veçanta zakonisht përfshihen drejtpërdrejtë në ofrimin e këtyre masave, gjë që përmirëson cilësinë e programit dhe rrit mundësinë për të gjetur një punë menjëherë pas përfundimit të masave.

Në fund ndoshta duhet vetëm të vërtetoni kualifikimin tuaj të fituar joformalisht ose informalisht. Duke vijuar pjesë të ndryshme trajnimi, duke bërë punë të ndryshme, duke punuar në projekte të ndryshme, fitojmë njohuri dhe aftësi të reja gjatë gjithë jetës sonë në mënyra dhe forma të ndryshme. Shpesh ne as nuk jemi të vetëdijshëm se këto aftësi të veçanta “tona” kërkohen nga punëdhënësit. Ndonëse edhe nëse e dimë, nuk kemi asgjë në duart tona për t’i paraqitur në mënyrë të besueshme këto aftësi dhe njohuri. Në një rast të tillë, këshilltari do t’ju ndihmojë të gjeni një mënyrë të vërtetimit zyrtar të gjitha prej kualifikimeve tuaja dhe më pas do t’ju ndihmojë të gjeni një punë.

Në fakt, ka një gamë të madhe përfitimesh, thjeshtë të zgjedhim atë që ju përshtatet.

ЗаPër më shumë informacion vizitoni: https://av.gov.mk/youth-guarantee.nspx