Fotografi

10 dhjetor 2021

Punëtori për Validimin e Planit të Komunikimit, Informimit dhe Promovimit të SRPC ‘BE për rë RINJTË’ dhe Asistencën Teknike të SRPC projektit

7 dhjetor 2021

Punëtori/Takim Koordinues me pjesëmarrjen e Fondacionit Evropian të Trajnimit

12 Nëntor 2021

Punëtori me Qendrat Rajonale të Arsimit dhe Trajnimit Profesional

9 Nëntor 2021

Punëtori për verifikimin e metodologjisë dhe mjeteve për vlerësimin e kapaciteteve në sektorin e arsimit

21 tetor 2021

Punëtori për verifikimin e metodologjive për vlerësimin e kapaciteteve dhe analizën e nevojave për trajnim të institucioneve nga sektori i punësimit

03 qershor 2021

Punëtori për Mbështetje Buxhetore Sektoriale