Objektivat, qëllimet, rezultatet e pritura

Ky projekt përfaqëson ndihmë teknike plotësuese për Kontratën e Performancës së Reformës Sektoriale (SRPC) në Arsim, Punësim, Mbrojtje Sociale (EESP) me qëllim të ofrimit të mbështetjes së kapacitetit gjithëpërfshirës për Ministritë kryesore dhe palët e interesuara si dhe zhvillimin e monitorimit sistematik dhe vlerësimit të proceseve kryesore sektoriale.

Qëllimet specifike të projektit janë:

  • Ndihmë teknike për autoritetet kombëtare për të forcuar kapacitetet e tyre për zbatimin e reformave sektoriale në lidhje me Mbështetjen e Buxhetit Sektorial/Aksionin e Kontratës së Reformës së Performancës së Sektorit (SRPC) ‘BE për të rinjtë’.
  • Monitorimi dhe vlerësimi i zbatimit dhe arritjes së treguesve të performancës të parashikuara në dhe nga SRPC.

“Asistencë teknike” nënkupton…

Mbështetja buxhetore e sektorit zakonisht plotësohet nga ofrimi i asistencës – ‘shërbimi’ për përfituesit duke përmirësuar aftësinë e tyre për të zbatuar objektivat e dakorduara të SRPC-së. Mbështetja buxhetore paraqet motivim financiar (në lidhje me shpenzimet e përfituesve për të zbatuar objektivat e miratuara të reformës) dhe ndihma teknike paraqet këshillim për vetë zbatimin. Ndihma teknike ofrohet nga një ekip konsulentësh/ekspertësh në sektorë të veçantë (në rastin tonë arsim dhe punësim) me njohuri dhe përvojë ndërkombëtare të cilët bashkëpunojnë me ekspertë dhe menaxherë të institucioneve vendore (maqedonase). Ekspertët ndërkombëtarë ndajnë njohuritë e tyre dhe kështu nuk kontribuojnë në përmbushjen e objektivave të dakorduara, por në të njëjtën kohë përmirësojnë njohuritë dhe aftësitë e ekspertëve të përfituesve.

Ekspertët ndërkombëtarë ndihmojnë gjithashtu në përgatitjen e kërkesave për disbursime për të siguruar që kërkesat të zhvillohen në përputhje me rregullat e SB-së. Roli i ndihmës teknike po kontribuon gjithashtu në përpunimin pa probleme të pagesave vjetore të mbështetjes buxhetore.

Rezultatet e projektit përfshijnë:

  • Rritje dhe përmirësim i kapaciteteve institucionale të institucioneve kryesore, Ministritë dhe Agjencitë kryesore të linjës përgjegjëse për zbatimin e kornizës së SRPC-së për të koordinuar, zbatuar dhe monitoruar në mënyrë efektive agjendën e reformës së Arsimit, Punësimit dhe Politikës Sociale (ESPS) dhe kapaciteti institucional për analizën gjinore në sektorin që lidhet me SRPC-në është përforcuar,
  • Sisteme gjurmuese për arsimin dhe trajnimin profesional fillestar dhe të vazhdueshëm nga ofruesit e APT-së dhe programet e Garancisë Rinore dhe gjenerimit të punësimit janë krijuar dhe përdorur nga institucionet kryesore,
  • Monitorimi i reformave të sektorit: monitorimi dhe vlerësimi sistematik dhe i rregullt i ndërmarrë për të ndihmuar EUD-në për të përcaktuar shkallën në të cilën janë arritur kushtet e përgjithshme dhe specifike dhe treguesit e performancës sipas SRPC dhe për të përcaktuar shkallën e progresit të arritur në përputhje me kushtëzimin e SRPC-së,
  • Përmirësimi i komunikimit, informacionit dhe ndërgjegjësimit të publikut të reformave në të sektor, mbështetur nga BE me anë të SRPC-së.